BDO – Baza danych odpadowych

22 grudnia, 2019   /   byPROSUN  / Categories :  BDO

Od 2020 roku następuje uszczelnienie obiegu odpadów, które z jednej strony stanowią coraz większy problem dla polskich samorządów, ale z drugiej strony z uwagi na konieczność prowadzenia raportingu oraz konieczności osiągania określonych celów na poziomie europejskim, staje się niezbędne dokładne analizowanie ścieżki życia odpadów.

Oczywiście najbardziej pożądane na rynku są odpady, które dzięki procesom recyclingu stają się surowcami wtórnymi i w konsekwencji można je ponownie wykorzystać w procesach gospodarczych (stal, metale kolorowe, tworzywa sztuczne, papier, drewno oraz wiele innych).
Dlatego odpady podzielono na dwie zasadnicze kategorie, z których jedna to produkty, natomiast druga to opakowania, w których są transportowane lub używane. Zarówno pierwsze jak i drugie muszą spełniać wymagania polskich przepisów regulujących kwestie związane ze zbieraniem danych o odpadach – reguluje je Ustawa z 14 grudnia 2012r. znowelizowana w 2019, która przewiduje pełną cyfryzację w zakresie zbierania danych o odpadach i podmiotach nimi gospodarujących za pośrednictwem Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Kalkulatory biznesowe

W bazie DBO zarejestrowane są firmy z różnych obszarów, w szczególności producenci wyrobów gotowych i opakowań, jak również firmy zajmujące się recyclingiem odpadów.
Nie podlegają rejestracji następujące podmioty lub osoby:
-> osoby fizyczne lub/oraz jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcą, który wykorzystuje odpady na potrzeby własne,
-> podmioty posiadające ziemię, na której są stosowane komunalne osady ściekowe przeznaczony do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji kompostu lub uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz,
-> podmioty, które prowadzą nieprofesjonalną działalność w zakresie zbierania odpadów opakowaniowych i odpadów w postaci zużytych artykułów konsumpcyjnych (opakowania po lekach, wodzie mineralnej, itp),
-> transportujące wytworzone przez siebie odpady,
-> wytwórcy odpadów komunalnych (wytworzonych przez swoje gospodarstwo domowe),

Od 1 stycznia 2020 roku będzie prowadzona elektroniczna forma ewidencji odpadów, sprawozdawczość oraz rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami.

Podstawowymi aktami prawnymi regulującymi kwestie podziału odpadów jest Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r.w sprawie katalogu odpadów, które zawiera szczegółową listę wraz z kodami odpadów. Kody odpadów stosowane w liście odpadów będą wykorzystywane podczas bieżącej działalności każdej firmy, jak również podczas raportingu.

Drugim istotnym aktem prawnym mającym na celu poprawę efektywności energetycznej oraz zmniejszenie oddziaływania ich na środowisko, w tym urządzeń do użytku domowego oraz stosowanych w sektorach usług i przemysłu jest dyrektywa ramowa 2005/32/WE z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla produktów wykorzystujących energię.

Każda firma, która ma obowiązek rejestracji w bazie BDO, musi zapewnić odbiór zużytych produktów i opakowań na wszystkich etapach życia jej wyrobów (niezależnie, czy jest to producent, czy też tylko firma importująca i sprzedająca swoje produkty na rynku polskim).

Przekazywanie odpadów między podmiotami występującymi na rynku wymaga stosowania karty przekazania odpadów KPO zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Oczywiście transport, odbiór odpadów i późniejszy ich recycling lub inne ich przetwarzanie musi być realizowane wyłączenie przez firmy posiadające stosowane zezwolenia – tylko takie firmy mogą wystawiać Karty Przekazania Odpadów.

Wchodzące w życie w 2020 roku przepisy związane z gospodarowaniem odpadów z jednej strony porządkują i uszczelniają procesy związane z ich wytwarzaniem, wprowadzaniem wyrobów i opakowań na rynek, oraz recyclingiem, ale z drugiej strony wymagają od firm nowego podejścia do procesu projektowania wyrobów, projektowania opakowań, tak aby minimalizować negatywny ich wpływ na otoczenie.

Kontakt:

biuro@biznes-start.pl